دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن وصف حال فرقه انحراف در شعر یک نماینده

نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس شورای اسلامی قصیده‌ای را در وصف حال فرقه انحرافی سروده است.به گزارش فارس، نور‌الله حیدری نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس شورای اسلامی قصیده‌ای را در وصف حال فرقه انحرافی سروده که متن این قصیده به شرح ذیل است: آن فلانی چون که دارد قیل و قالانحرافش کرده او را خوش خیالگفته او را منحرف دیگر مخوانخصم ما، در انحرافندی بدانگویمش فکرت بدان فرتوت شدفعل و فکرت نزد ما مردود شدانحرافت را همه اذعان کنندنیت شوم ترا عریان کنندگرچه دانی تو ولی پنهان کنیاز چه رو عقبای خود ویران کنیحالیا چونن منکری، گویم نشانتا کنم آگه همه پیر و جوانانحراف یعنی نمایی سفسطهچون نداری علم، سازی مغلطهانحراف یعنی ولایت در زبانمی‌فریبی توده‌ها در هر زمانانحراف یعنی به حکم رهبریخرده‌گیری و کنی خیره‌سریدائما داری تو لاف عدل و دادگشته الگویت هخا و کیش مادمکتب ایران شود هم و غمتفکر شیطان گشته این سان همدمتخیزش اسلامیان در منظرتبُعد انسانی شود اندر سرتانحراف یعنی خصومت با خودیهمنوا با دشمنان تا کی بُدی؟اختلاس و فتنه را کتمام کنیدیگران را متهم، بر آن کنیانحراف یعنی سیاست باز شوبا همه نامحرمان دمساز شوانحراف یعنی بسازی متحدنحله‌های انحرافی را به جدّبا تو گویم یک سخن از مولویپندها دارد برایت مثنوی”جان گرگان و سگان از هم جداستمتحد جان‌های شیران خداست”انحرافت تا فلک غوغا کندبس ملک‌ها با تو دعواها کنداین نشان‌ها را تو داری از چه روانحرافت منکری، بازم بگوگر نباشی انحرافی پس چه‌‌ای؟وصف حال خود بیان کن هر که‌ایگرچه خود دانی که داری انحرافزحمت ما کم نما در این سراب