دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن ارجاع‌گزارش‌تفحص‌از‌شوراي‌ايرانيان‌به‌كميسيون‌امنيت

عضو هيات رييسه كميته تحقيق و تفحص از شوراي عالي ايرانيان گفت: گزارش نهايي اين كميته تا پايان بهمن  در صحن علني مجلس قرائت مي‌شود.داريوش قنبري در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: پيش نويس گزارش نهايي تحقيق و تفحص شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور به تصويب نهايي هيات تحقيق و تفحص رسيده و به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارجاع داده شده تا كميسيون نيز براي قرائت به صحن علني مجلس ارجاع دهد.اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس نماينده مجلس ادامه داد: در حال حاضر گروه تحقيق و تفحص گزارش نهايي را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارجاع داده است تا طبق آيين نامه داخلي به صحن ارجاع شود.وي افزود:‌ اين گزارش بايد خارج از نوبت در دستور كار مجلس قرار گيرد و قرائت شود.