دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن وكيل مبارك دردادگاه هو شد

“فريد الديب” وكيل مدافع حسني مبارك رئيس جمهور مخلوع مصر، در جلسه محاكمه ديروز (يكشنبه 2بهمن) مبارك، به دليل دفاعيات عجيب از موكل خود خنده حاضران در دادگاه را برانگيخت و از سوي آنان هو شد.به گزارش العالم از قاهره، الديب همه تحقيقات و مدارك ارايه شده عليه موكل خود را باطل  خواند و گفت: مبارك براساس ماده 85 قانون اساسي هنوز رئيس جمهوري مصر است و بايد به شكل ويژه محاكمه شود.وكيل مدافع رئيس جمهوري سابق مصر در دفاعيات خود همچنين با باطل خواندن انحلال مجلس، خواستار مجازات كساني شد كه قانون اساسي را به حالت تعليق درآورده و مبارك را در قفس اتهام انداخته اند كه حاضران با شنيدن سخنان وي به تمسخر او پرداختند. در همين حال حقوقدانان و شهروندان مصري، دفاعيات الديب وكيل حسني مبارك را محكوم و تاكيد كردند كه وي از مزدوران مبارك است و در دفاعيات خود از ديكتاتور مصر، در واقع ملت اين سرزمين را محاكمه كرد.حامد احد ، وكيل مدافع خانواده شهدا و آسيب ديدگان انقلاب مصر در گفت وگو با خبرنگار العالم اظهار داشت: فريد الديب دچار خرافه گويي شده و در توهم و خيالات به سر مي برد به گونه اي كه گويا ميان مردم مصر زندگي نمي كند.”حسن ابوالعينين” يكي ديگر از وكلاي مدافع شهدا و آسيب ديدگان انقلاب مصر نيز گفت: دفاع از متهم موجب تعجب همه حاضران در سالن شد و زيرا وي بر اساس ماده 86 قانون مجازات خواستار محاكمه مردم شد.اما صحنه بيرون دادگاه نيز با دفعات پيش تفاوت چنداني نداشت و سردي هوا نيز نتوانسته بود از حضور خانواده شهدا مقابل دادگاه و تاكيد آنها بر قصاص مبارك و همدستان وي ممانعت كند.يكي از شهروندان كه از خانواده شهدا است در زمينه دفاعيه وكيل مبارك به خبرنگار العالم گفت: الديب مزدور مبارك است از اين رو انتظار  مي رفت در دفاع از جاسوسان و خيانتكاران چنين سخناني بگويد و طبيعي است كه از مزدور اسرائيل يعني مبارك دفاع كند.پس از پايان اين جلسه كه كمتر از دو ساعت به طول انجاميد دادگاه اعلام كرد كه در جلسه آتي دفاعيات حبيب العادلي وزير كشور اسبق را استماع خواهد كرد.دادگاه جنايي قاهره، براي محاكمه حسني مبارك رئيس جمهوري مخلوع ، دو فرزند وي ، وزير كشور و شش نفر از معاونان وي به اتهام  كشتار تظاهركنندگان و فساد مالي تشكيل شده است.