دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن تولد فرزنداني با سه پدر و مادر!

محققان با هدف پيشگيري از انتقال بيماري‌هاي ارثي به نوزادان روش جديدي براي لقاح مصنوعي ابداع كرده اند كه در آن از تخمك‌هاي اهدايي با دي‌ان‌اي سالم استفاده مي‌شود.به گزارش ايسنا محققان دانشگاه نيوكاسل بر اين باورند كه با استفاده از اين شيوه جديد تا سه سال ديگر مي‌توان از انتقال بيماريهاي ارثي جلوگيري كرد.در اين شيوه از يك تخمك مادر و يك تخمك اهدايي استفاده مي‌شود كه هسته تخمك اهدايي با هسته تخمك مادر تعويض مي‌شود. در اين حالت كودك هويت خود را از پدر و مادر خود به ارث مي‌برد اما دي‌ان‌اي ميتوکندري خود را از شخص اهداكننده دريافت مي‌كند كه به معني دريافت مواد ژنتيكي از سه انسان است.محققان انگليسي اكنون توانسته‌اند شش ميليون پوند بودجه براي ارتقاي اين درمان پيشگامانه تضمين كنند.اين در حالي است كه اين روش مباحث اخلاقي فراواني را در پي داشته چرا كه در آن از انتقال دي‌ان‌اي والدين به يك تخمك اهدايي استفاده شده و از اين رو ميزان كمي از برنامه ژنتيكي شخص ثالث منتقل خواهد شد.قانون‌گذاران در حال حاضر دانشمندان را از كاشت چنين تخمكهايي در بيماران منع كرده‌اند، اما شركت ول‌كام تراست و دانشگاه نيوكاسل از يك كمك مالي 5.8 ميليون پوندي براي تحقيقات آزمايشگاهي به قصد ارزيابي ايمني اين شيوه خبر داده‌اند.اگرچه 99.8 درصد دي‌ان‌اي انسان از جمله ويژگي‌هاي قابل مشاهده به طور مساوي از پدر و مادر به ارث رسيده و در هسته سلول‌ها ذخيره مي‌شوند، كسر كوچكي در ميتوکندري‌ها ساكن شده و تنها توسط مادر به فرزند منتقل مي‌شود.تاكنون محققان آمريكايي موفق به انجام اين آزمايش بر روي ميمون‌ها و موش‌ها شده‌اند كه از فرزندان سالمي برخوردار بوده و بيماري منتقل نشده است.محققان انگليسي نيز تاكنون تنها بر روي تخمك‌هاي غير طبيعي و دورريختني لقاح مصنوعي كار كرده‌اند كه احتمال تبديل آنها به جنين سالم بسيار كم است اما بودجه جديد به اين محققان در برخورداري از شرايط آزمايشي بهتر و تخمكهاي سالم كمك خواهد كرد.