دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن تعداد پرستاران، نصف استاندارد هم نیست!

تعداد پرستاران کشور کمتر از 50 درصد استاندارد تعریف شده استعضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: تعداد پرستاران کشور هنوز به میزان نیمی از استاندارد تعریف شده نیست و برای رسیدن به وضعیت استاندارد تعداد پرستاران کشور حداقل باید 2 برابر شود.سیف علی نصرتی اظهار کرد: اگر چه به موجب آزمون استخدامی وزارت بهداشت 23 هزار نفر در سیستم درمانی کشور جذب شدند اما هنوز به حداقل 2 پرستار برای هر تخت جنرال (عمومی) نرسیده ایم. حتی در دانشگاههای علوم پزشکی با وضعیت مناسبتر، این نسبت یک پرستار برای هر 2 تخت (حدود 8/0 در کشور) است.نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: بر اساس آنچه که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق یا معاونت نظارت راهبردی فعلی و وزارت بهداشت به توافق رسیدیم همگی پذیرفتند که برای هر تخت باید 2 پرستار حضور داشته باشد که البته این میزان در تختهای آی.سی.یو و سی. سی.یو به 3 تا 4 پرستار برای هر تخت می رسد.عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: با استخدام 23 هزار نفر پرستار سال پیش دانشگاهها از مجوز سالانه که به نسبت خروجی ها مجاز به جذب نیرو هستند استفاده نکردند.نصرتی افزود: ماده 20 قانون برنامه توسعه پنجم دست دانشگاههای علوم پزشکی را باز گذاشته است که هیئت امنای دانشگاهها به تناسب نیاز در مراکز درمانی و بیمارستانها برای جذب نیروی قراردادی مجوز صادر کنند این در حالی است که این موضوع در قانون لایحه مدیریت و قانون بودجه نیز لحاظ شده است.وی کمبود نیروی انسانی را سبب افت کیفیت خدمات مراقبتی پرستاران بر شمرد و یادآور شد: بی تردید پرستاری که به میزان 2 برابر ظرفیت کاریش فعالیت می کند به خستگی و ناتوانی دچار می شود که خطا در کادر پرستاری و نارضایتی را افزایش می دهد منبع: پانا